МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

 15 травня    2013  року         с. Митлашівка                            №28-7/VІ

                                                                                                                                                          Про затвердження Порядку          

доступу до публічної інформації

у  Митлашівській  сільській раді

 

 

 

          Відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  на виконання розпорядження голови  Драбівської  райдержадміністрації від 10.06.2011 №142 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації»  та керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",  сесія  Митлашівської  сільської ради

 

                               В И Р І Ш И Л А   :

 

 1. Розпорядження голови Драбівської райдержадміністрації №801 "Про додаткові заходи щодо організації в Драбівський районній державній адміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації" прийняти  до відома.

 

 1. Затвердити  Порядок доступу до публічної інформації у  Митлашівській сільській раді  (Додаток 1).

 

 1. Затвердити форму запиту на отримання інформації (Додаток 2).

 

 

 1. Особам, відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації в Митлашівській сільській раді при оприлюдненні публічної інформації та наданні відповідей на запити  керуватися даним Порядком.

 

 

       Сільський  голова                                   М. О. Скирда

 

 Додаток 1

до рішення  сесії сільської ради

від 15.05.2013р. №28-7/ІУ

 

 

                                               ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації у Митлашівській сільській раді

 

Цей Порядок визначає організацію роботи посадової особи по забезпеченню права громадян до публічної інформації у  Митлашівській сільській раді, створення  для цього умов, порядок  реєстрації такої інформації, оприлюднення та її зберігання. Він також визначає порядок роботи  із службовою інформацією та публічною інформацією з обмеженим доступом, а також організацію доступу до інформації про особу.

 

1.Публічна інформація сільської ради

1.            До публічної інформації сільської ради відноситься інформація що створена в процесі виконання владних повноважень  сільською радою, її виконавчим комітетом, постійними депутатськими комісіями та комісіями виконавчого комітету,  сільським головою та посадовими особами, а саме:

1.1.         Рішення сесії сільської ради.

1.2.         Рішення постійних депутатських комісій сільської ради.

1.3.         Рішення виконавчого комітету сільської ради.

1.4.         Рішення комісій виконавчого комітету сільської  ради.

1.5.         Розпорядження сільського голови.

1.6.         Режим роботи та посадові обов’язки працівників виконавчого комітету сільської ради.

2.            До публічної інформації сільської ради відноситься інформація що створена іншими суб’єктами владних повноважень і знаходиться у володінні сільської ради, а саме:

2.1.         Рішення Драбівської районної  ради.

2.2.         Рішення Драбівської районної державної адміністрації.

 

2.Доступ до засідань колегіальних органів Митлашівської сільської ради

1.            До засідань колегіальних органів  сільської ради відносяться:

1.1.         Сесійні засідання депутатів сільської ради;

1.2.         Засідання постійних депутатських комісій;

1.3.         Засідання виконавчого комітету сільської ради;

1.4.         Засідання комісій виконавчого комітету сільської ради.

2.            Повідомлення про проведення засідання колегіального органу сільської ради та перелік основних питань, які будуть розглядатися на них, оприлюднюються на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет не пізніше ніж за три робочі  дні до його проведення.

3.            В повідомленні в обов’язковому порядку дається інформація про місце проведення засідання та його початок.

4.            Бажаючі взяти участь у засіданні колегіального органу, повідомляють керівника колегіального органу не пізніше двадцяти чотирьох години до його початку.

5.            Всі повідомлення які надійшли від громадян до колегіального про намір прийняти участь в його засідання реєструються із зазначенням дати та часу надходження.

6.            Керівник колегіального органу розглядає повідомлення, що надійшли і у відповідності до кількості місць у приміщенні, де буде проходити засідання, приймає рішення про участь громадян у засіданні колегіального органу про що надсилає їм повідомлення не пізніше  дванадцяти годин до початку засідання.

7.            Громадяни, питання яких будуть розглядатися на засіданні колегіального органу, мають переважне право бути  присутніми на такому засіданні.

 

3.Порядок забезпечення доступу до публічної інформації

Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом оперативного оприлюднення інформації на офіційному сайті сільської ради  в мережі Інтернет та шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

3.1. Оприлюднення публічної інформації щодо громадського обговорення та прийняття регуляторних актів, здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3.2. Обов’язковому оприлюдненню в будь-який спосіб підлягає інформація:

3.2.1. Про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності та фінансові ресурси сільської ради.

3.2.2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, проекти рішень, що підлягають обговоренню.

3.2.3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються у сільській раді,

3.2.4.  Порядок складання та  подання запиту на інформацію.

3.2.5.  Інформацію про систему обліку, види інформації, яка зберігається у сільській раді.

3.2.6.   Плани проведення та порядок денний відкритих засідань колегіальних органів.

3.2.7.  Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки.

3.2.8.  Загальні правила роботи та внутрішнього розпорядку виконкому та посадових осіб сільської ради.

3.2.9. Графік прийому громадян.

3.2.10.Місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти сільської ради.

3.2.11.  Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

3.2.12. Перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення.

3.3.  Інформація передбачена пунктами 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,  частини першої  цього Положення  та інформація, визначена пунктом 3.2 цього Положення підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

3.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про загрозу життю, здоров’ю та/або майну осіб, а також про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

 

4. Службова інформація

4.1. У відповідності до пункту 3, частини 1, статті 6, Закону України «Про доступ до публічної інформації», службова інформація належить до публічної інформації з обмеженим доступом.

4.2. До службової інформації сільської ради належать: документи, які містять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, акти,  протоколи нарад при сільському голові, його доручення, а також документи, які містять конфіденційну інформацію про фізичну особу.

4.3. Документам, що містять інформацію, яка відноситься до службової  присвоюється гриф "для службового користування".

 

5.Порядок доступу до інформації про особу

5.1. Доступ до інформації про особу здійснюється в порядку визначеному статтею 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

5.2. Не допускається збирання, використання та поширення конфіденційної інформацію про особу без її згоди. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.

5.3.  В разі якщо запитувач хоче отримати інформацію про документ, в якому міститься конфіденційна інформація про іншу фізичну особу, відповідальна особа з питань запитів на інформацію звертається до цієї фізичної особи про надання згоди на оприлюднення такої інформації. Якщо така згода від фізичної особи надходить, запитувачу надається  відповідна інформація.

 

6.Порядок реєстрації документів сільської ради

6.1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться в сільській раді, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку.

6.2. Система обліку документів ведеться в обсягах передбачених статтею 18 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

6.3. Реєстрацію документів  в системі обліку проводить відповідальна особа з питань запитів на інформацію сільської ради.

 

7.Порядок оформлення запитів на інформацію

7.1. Запитувач має право звернутися до сільської ради протягом робочого часу  в будь-який робочий день із запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні  без пояснення причини подання запиту.

7.2.  Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

7.3. Письмовий запит подається шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яка видається запитувачу відповідальною особою сільської ради  з питань запитів на інформацію. Ця форма також розміщується на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет.

7.4. Запит на інформацію має містити : прізвище, ім’я, по-батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер зв’язку, якщо такий є, загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату.

7.5. Запит на інформацію в обов’язковому порядку реєструється в журналі запитів і передається керівнику для прийняття рішення про надання відповідної інформації.

 

8.Порядок розгляду запитів на інформацію та надання відповіді на них

8.1. Після отримання та реєстрації запиту, відповідальна особа сільської ради з питань запитів на інформацію проводить аналіз  документів що містять відповідну інформацію і готує пропозицію керівнику по підготовці відповіді на запит. В ході аналізу з’ясовується перелік документів які необхідно надати для запиту, їх обсяг, та час для підготовки відповіді.

8.2. Сільська рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має буди надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

8.3. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  відповідальна особа сільської ради з питань запитів на  інформацію  може  продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Запитувач повідомляється про продовження строку в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

8.4. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат  визначається рішенням виконкому сільської ради на  копіювання та друк  в  межах  граничних  норм, встановлених Кабінетом Міністрів України

8.5. Сільська рада має право відмовити  в  задоволенні запиту в таких випадках:

8.5.1. Сільська рада   не  володіє  і  не  зобов'язана відповідно  до  її повноважень,  передбачених   законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

8.5.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з  обмеженим доступом; 

8.5.3. Особа,  яка подала запит на інформацію, не  оплатила фактичні витрати,  пов'язані з копіюванням або друком (якщо такі встановлені);

8.5.4. Не  дотримано вимог до запиту на інформацію,  передбачених частиною 7.4. цього Положення.

8.6.  У разі, якщо сільська рада не  володіє запитуваною інформацією,  але  відомо хто нею володіє,  цей запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням  про це  запитувача.  У  такому  разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня  отримання  запиту належним розпорядником.

8.7. У  відмові  в  задоволенні  запиту  на інформацію має бути зазначено: прізвище,   ім'я,   по   батькові   та    посаду    особи, відповідальної за розгляд запиту  інформації; дату відмови; мотивовану підставу відмови; порядок оскарження відмови; підпис.

8.8.  Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

8.9. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в  разі,  якщо  запитувана  інформація  не  може  бути  надана для ознайомлення в передбачені цим Положенням строки, у разі настання обставин  непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома  запитувача  у  письмовій  формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.10.  У рішенні про відстрочку в задоволенні  запиту  на інформацію має бути зазначено: прізвище,   ім'я,   по   батькові   та    посаду    особи, відповідальної за розгляд запиту  інформації; дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; причини, у зв'язку з якими запит  на  інформацію  не  може бути задоволений у встановлений цим Положенням строк; строк, у який буде задоволено запит;  підпис.

 

         Секретар сільської ради                              А.І.Пісна

 

 

 

Додаток 2

до рішення  сесії сільської ради

від 15.05.2013р. №28-7/ІУ

 

Сільському голові с. Митлашівка

                                    Скирді  М. О.

 

                                                   ЗАПИТ

                               на отримання інформації

 

Я, ______________________________________________________________

                                     (прізвище, ім.»я, по-батькові)

 

що проживаю за адресою:__________________________________________

______________________________________________________________

 

прошу надати мені наступну публічну інформацію:

 

Вид інформації___________________________________________________

                          (рішення сесії селищної ради, рішення виконкому селищної ради,

 _____________________________________________________________

рішення постійної депутатської комісії, комісії виконкому, інше)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Назва документа:_________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Реквізити документа:______________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Короткий зміст документа:_________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Мій телефон:_______________________.  E-Мeil_______________________

 

Дата______________________    Підпис ______________________________

 

Реєстраційний   №______________                        від____________________

Підпис відповідальної особи________________________

 

     Секретар сільської ради                           А.І.Пісна

 

 

                                                   

                           МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                        Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

 15 травня    2013  року         с. Митлашівка                            №28-8/VІ

 

 

Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню

 на офіційній інтернет сторінці  Митлашівської  сільської ради та

Перелік інформації з обмеженим доступом

 

          Відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  на виконання розпорядження голови  Драбівської  райдержадміністрації від 10.06.2011 №142 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації»  та керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",  сесія  Митлашівської  сільської ради

 

 

              В И Р І Ш И Л А   :

 

 

 1. Затвердити  Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній інтернет сторінці  Митлашівської  сільської ради (Додаток 1).
 2. Затвердити Перелік інформації з обмеженим доступом (Додаток 2).
 3. Особам, відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації в Митлашівській сільській раді при оприлюдненні публічної інформації та наданні відповідей на запити  керуватися даними Переліками.

 

               Сільський  голова                   М. О. Скирда

 

Додаток 1

до рішення  сесії сільської ради

від 15.05.2013р. №28-8/ІУ

 

 

П Е Р Е Л І К

інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній

інтернет сторінці  Митлашівської  сільської ради

 

 

№ з/п

Назва розділу інформаційного наповнення

1.

Інформація про організаційну структуру Митлашівської  сільської ради

2.

Інформація про місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Митлашівської  сільської ради

3.

Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання, тощо)

4. 

Розпорядження сільського голови, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних)

6.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності  Митлашівської сільської ради.

7.

Інформація про діяльність Митлашівської  сільської ради, а саме про:

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного сайту та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти сільського голови, секретаря.

8.

Порядок складання, подання до Митлашівської сільської ради запиту на інформацію, втому числі інформація про номери засобів зв’язку (факс, телефон, електронна пошта) осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації.

11.

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень  Митлашівської сільської ради.

12.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань  Митлашівської сільської ради.

13.

Форми і зразки документів, правила їх заповнення.

14.

Загальні правила роботи  Митлашівської  сільської ради, правила внутрішнього трудового розпорядку.

15.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

16.

Інформація про розпорядок роботи та графік прийому громадян.

17.

Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

18.

Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим (підлягає невідкладному оприлюдненню)

 

 

 

                     Секретар сільської ради                             А.І.Пісна

 

Додаток 2

до рішення  сесії сільської ради

від 15.05.2013р. №28-8/ІУ

 

П Е Р Е Л І К

інформації з обмеженим доступом

 

 1. Інформацією з обмеженим доступом, що містить конфіденційну, службову чи таємну інформацію є:

 

З питань взаємодії з правоохоронними органами, Службою безпеки України:

 • Матеріали розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угрупувань;
 • Листування із органами МВС та СБУ.

 

 З питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи:

 • інформація щодо військового обліку громадян;
 • інформація щодо лікувально-профілактичної роботи та медичних обстежень, пов’язаних із призовом молоді у Збройні Сили України;
 • інформація щодо закріплення військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;
 • зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;
 • перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;
 • відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови села;
 • зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення;
 • відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів  промисловості;
 • координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;
 • організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення;

 

З питань кадрової роботи:

 • особові справи службовців органів місцевого самоврядування;
 • відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах місцевого самоврядування чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця органу місцевого самоврядування;
 • відомості про облік трудових книжок;
 • відомості з особових рахунків працівників;
 • дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;
 • відомості з розпоряджень сільського голови, які стосуються питань кадрової та внутрішньо-організаційної діяльності;
 • документи про оприбуткування і видачу довіреностей на отримання бланків суворої звітності та матеріальних цінностей;
 • документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх обліку.

 

З питань бухгалтерського обліку:

 • інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, у випадках, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину;
 • відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність Митлашівської сільської ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;
 • відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;
 • відомості з актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей;
 • відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;
 • документи, що застосовуються в процесі складання, розгляду та виконання сільського бюджету;
 • інформація стосовно "Виписки по рахункам бюджету", " Руху та залишків на рахунках сільського бюджету", "Розподілу платежів до бюджету";
 • інформація  "Про стан розрахунків до бюджету платників податків" (фізичних та юридичних осіб), "Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових  зобов’язань";
 • відомості з первинних документів і додатків до них, які надані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;
 •  поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;
 • відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

 

З інших питань:

 • генеральний план сіл  сільської  ради  (Митлашівка, Олімпіадівка, Козаче )  в повному обсязі;
 • детальний план сіл  сільської  ради  (Митлашівка, Олімпіадівка, Козаче )  в повному обсязі;
 • планово-картографічні матеріали;
 • інформація щодо порядку охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців;
 • інформація, що стосується економічної безпеки;
 • ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків;
 • відомості, що містять інформацію про особу, її адресу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;
 • відомості, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;
 • відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;
 • відомості щодо комп’ютерних програм, які використовуються Митлашівською сільською радою;
 • відомості з документів (заяви, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів та матеріалів сесій Митлашівської сільської ради, засідань виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови;
 • відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та подяками;
 • дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів, народних депутатів та документи з їх виконання;
 • дані доповідних записок;
 • відомості про документообіг;
 • дані з протоколів засідань експертних комісій;

 

 1. Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 2. Митлашівська сільська рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно відомостей, які можуть бути отримані шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру виборців або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру виборців.
 3. Сільський голова може, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, присвоювати документам гриф "Для службового користування" і поза межами цього Переліку та робити винятки із нього, окрім інформації з питань, що включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ).

 

 

 

                        Секретар сільської ради                               А.І.Пісна

 

 

 

 

                                                            

 

              МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

        ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

              ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ    

                                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

28 травня   2014 року            с. Митлашівка                                               №30                            

 Про  обмеження продажу алкогольних,

слабоалкогольних та тютюнових  виробів.

                На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» №1824-УІ від 05.02.2010 року, керуючись ст. 26, пунктом б п/п 2 ст.30, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою забезпечення контролю за дотриманням вимог розпорядження щодо продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів закладами торгівлі виконавчий комітет  сільської ради    в и р і ш и в :

1. Зважаючи на те, що в селі Митлашівка торгівлю алкогольними, слабоалкогольними та тютюновими виробами здійснює тільки ПП Матюшенко В.І. і заклад торгівлі знаходиться за 100 метрів від Митлашівського НВК у дні, коли проводиться навчання заборонити продаж вищевказаних виробів із 8.00 до 16.00 години.

2. Рекомендувати власникам торгівельних закладів ПП Матюшенко В.І., ПП Запара А.О. встановити режим роботи з 8.00 до 19.00 без вихідних в зимовий час, з 8.00 до 21.00 без вихідних в літній час.

3. Власникам торгівельних закладів дотримуватися правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, не допускати їх продажу особам, які не досягли 18 років.

4. Встановити, що при систематичному порушенні суб’єктами господарювання режимів роботи їх закладів, правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, громадського правопорядку, інших вимог законодавства, виконавчому комітету сільської ради вжити заходів щодо призупинення діяльності суб’єкта господарювання.

5. Дирекції школи, батьківському комітету разом з дільничним інспектором періодично проводити рейди-перевірки закладів торгівлі, щодо виконання даного рішення.

6. Дирекції школи, класним керівникам проводити роз'яснювальну роботу з батьками про адміністративну відповідальність за вживання алкогольних та тютюнових виробів неповнолітніми.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію в справах дітей при виконкомі сільської ради та керівників торгівельних закладів.

Сільський голова _________________М.О. Скирда

 

 

                                             

 

                                 МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ    

                                           Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

28 травня  2014 року            с. Митлашівка                                               №31                             

 Про  обмеження перебування

неповнолітніх у громадських місцях

та забезпечення контролю за роботою

закладів торгівлі.

                    З метою запобігання бездоглядності неповнолітніх та забезпечення контролю за роботою закладів торгівлі, розважальних закладів (будинків культури, магазинів) , керуючись п. 1.2.9 п/п7 ст. 32, пункту б п/п2 ст.30 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет Митлашівської сільської ради 

                            в и р і ш и в :

 

1.     Обмежити перебування дітей до 18 років у вечірній час до 22.00 год. біля розважальних закладів та закладів торгівлі.

2.     Директору школи, батьківському комітету разом з дільничним інспектором періодично проводити рейди перевірки будинків культури, магазинів щодо перебування  неповнолітніх  після 22.00 год.

3.     Директору школи, класним керівникам проводити роз'яснювальну роботу з батьками неповнолітніх про адміністративну відповідальність за перебування їхніх дітей після 22.00 год. біля розважальних та торгівельних  закладів.

4.     Рекомендувати власникам торгівельних закладів ПП Матюшенко В.І., ПП Запара А.О. встановити режим роботи з 8.00 до 19.00 без вихідних в зимовий час, з 8.00 до 21.00 без вихідних в літній час,  ПП  Деркач  Л. М. -  з  8.00  до  19.00.

5.     ПП Матюшенко В.І., ПП Запара А.О. дотримуватись правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, не допускати продажі їх неповнолітнім.

6.     Директору Митлашівського СБК Пісоцькій Л.М. та зав. Олімпіадівським сільським клубом Тараненко І.О. встановити режим роботи у вечірній час до 24.00 години.

7.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію в справах дітей при виконкомі та керівників розважальних закладів.

 

Сільський голова _______________________ М.О. Скирда

 УКРАЇНА

Митлашівська сільська рада 

Драбівського району Черкаської області 

РІШЕННЯ 

 

від  04 лютого  2014 року № 33-10/ VI

 

 Про порядок
розгляду та вирішення земельних

спорів в межах населених пунктів

Митлашівської сільської ради

 


       З метою забезпечення об’єктивного і своєчасного вирішення земельних спорів в межах в межах населених пунктів Митлашівської сільської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, відповідно до статей 158, 159, 160, 161 Земельного кодексу України, керуючись п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 47 та ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити Порядок розгляду та вирішення земельних спорів в межах населених пунктів Митлашівської сільської ради(додається).

2.      Доручити секретарю Митлашівської сільської ради Пісній А. І. забезпечити оприлюднення даного рішення  на інформаційному стенді в сільській раді.                                               

3.      Координація виконання затвердженого даним рішенням Порядку покладається на спеціаліста сільської ради П’янову  О. Г.

4.      Контроль за виконанням даного рішення та затвердженого ним Порядку покладається на постійну  комісію сільської ради з  питань роботи сільського господарства та охорони навколишнього природного середовища.

5.      Дане рішення підлягає розміщенню на офіційному сайті Митлашівської сільської ради та набирає чинності з дня його прийняття.

 

 

Сільський голова                           М. О. Скирда 
                                                                                                                                                Затверджено:

рішенням сільської  ради 
від «04» лютого 2014 року 
№ 33-10/VІ

Сільський голова _______М. О. Скирда

 

Порядок

розгляду та вирішення земельних спорів в межах населених пунктів Митлашівської сільської ради

 

 1. Загальні положення

     

       1.1. Порядок розгляду та вирішення земельних спорів  в межах населених пунктів Митлашівської сільської ради (далі - Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного та Земельного кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення об’єктивного і своєчасного вирішення земельних спорів в межах населених пунктів Митлашівської сільської ради, щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, додержання громадянами правил добросусідства та також спірних питань, щодо організації під’їздів та проходів до земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності.
        1.2. Органом, що розглядає та вирішує земельні спори в селах Митлашівка, Олімпіадівка, Козаче є виконавчий комітет Митлашівської сільської ради.
        1.3. Для розгляду спору, підготовки матеріалів та проекту рішення виконавчого комітету про вирішення спору створюється Комісія з вирішення земельних спорів (далі – Комісія).
        1.4. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується відповідним рішенням Митлашівської сільської ради.
 
 

                    2. Предмет розгляду                    

 

       2.1. Предметом розгляду Комісії є земельні спори у межах населених пунктів Митлашівської сільської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.

        2.2. Не підлягають розгляду Комісією з вирішення земельних спорів земельні спори, які розглядалися або на даний час розглядаються судом.

 

 

     3. Подання заяви про розгляд та вирішення земельного спору, вимоги до неї

 

         3.1. Земельні спори розглядаються на підставі заяви однієї із сторін.
         3.2. Заява про розгляд та вирішення земельного спору подається до Митлашівської сільської ради в письмовій формі особисто заявником або його представником із зазначенням дати її подання, де вона реєструється. Повноваження представника заявника посвідчуються належним чином оформленою довіреністю або іншим документом, що підтверджує його повноваження (зразок заяви наведено в додатку 1 до даного Порядку).
         3.3. Заява про розгляд та вирішення земельного спору повинна містити:

 

·         найменування органу, до якого вона подається;

·         прізвище, ім’я, по батькові сторін, які беруть участь у земельному спорі, а також прізвище, ім’я, по батькові представника (якщо заява подається представником), їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв’язку;

·         зміст вимог і виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги;

·         перелік документів, що додаються до заяви.

    3.4. Заява підписується заявником особисто або його уповноваженим представником.
    3.5. До заяви додаються документи, що підтверджують обставини у справі.
            До заяви мають бути додані:

 

·         копія паспорта заявника та його представника або іншого документу, що посвідчує особу, завірена особистим підписом заявника та його представника (відповідно);

·         копія документу, який підтверджує повноваження представника заявника, завірена особистим підписом представника заявника; 

·         копія документу, що посвідчує право на земельну ділянку, завірена особистим підписом заявника;

·         кадастровий план земельної ділянки із відображенням зон обмежень (обтяжень) прав на земельну ділянку та наявних земельних сервітутів (за наявності);

·         порівняльний план із відображенням меж, кількісних характеристик земельної ділянки;

·         копії документів, що підтверджують зміни, які відбулися у правовому режимі земельної ділянки;

·         копія витягу із Реєстру прав власності на нерухоме майно, завірена особистим підписом заявника;

·         копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, завірені особистим підписом заявника;

·         копії матеріалів з технічної інвентаризації нерухомого майна (копії технічних  паспортів,  завірені особистим підписом заявника;

·         копії рішень органів місцевого самоврядування або судових органів щодо вирішення земельних спорів, якщо такі мали місце.


    При розгляді земельного спору, заявник/представник заявника зобов’язаний надати для огляду оригінали всіх наданих до заяви документів.
          3.6. Заява повертається заявнику без розгляду в наступних випадках:

 

·         не додержано вимог, визначених пунктами 3.2 та 3.3 даного Порядку;

·         заява про вирішення земельного спору від імені заявника подана особою, яка не має відповідних повноважень;

·         земельний спір не підвідомчий Комісії;

·         земельний спір розглянуто або розглядається судом.

 

 4. Порядок роботи Комісії

 

     4.1. Земельні спори розглядаються у місячний термін з дня подання заяви про розгляд та вирішення земельного спору.  

     4.2. Земельні спори розглядаються за участі зацікавлених сторін, які повинні бути за 2 дні до розгляду Комісією повідомлені письмово про час і місце розгляду земельного спору. Письмове повідомлення зацікавлених сторін про час та місце розгляду земельного спору забезпечується спеціалістом сільської ради по земельним питанням, копія такого письмового повідомлення з відміткою про його отримання долучається до матеріалів щодо вирішення земельного спору.                                                                                                 4.3.Письмове повідомлення про розгляд земельного спору повинно містити:

 

·         реквізити письмового повідомлення;

·         назва органу, який буде розглядати земельний спір;

·         дата, місце та час розгляду земельного спору; 

·         ПІБ заявника, його місце проживання та зміст вимог;

·         права та обов’язки сторін земельного спору;

·         вимогу до іншої сторони земельного спору щодо надання письмових зауважень до вимог заявника та копій відповідних доказів, з визначенням кінцевого терміну надання таких зауважень та вказівкою про необхідність мати при собі оригінали таких доказів на час розгляду земельного спору.

 
      4.4. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні розгляді земельного спору Комісією  і відсутності письмової згоди на розгляд питання без присутності цієї сторони розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин, про які зацікавлена сторона має письмово повідомити сільську раду із зазначенням причин неявки.
      4.5. Відсутність однієї із сторін земельного спору без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.
       4.6. До прийняття рішення щодо земельного спору за сторонами, які беруть участь у розгляді земельного спору, зберігається право зробити спільну заяву про припинення розгляду спору у зв’язку з примиренням. Заява про припинення розгляду спору у зв’язку з примиренням подається до міської ради у письмовій формі та підписується всіма сторонами, які беруть участь у розгляді земельного спору.
       4.7. Засідання Комісії проводить її голова, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії.
      4.8. Голова Комісії оголошує склад Комісії, роз’яснює сторонам їх права та обов’язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.

      4.9. Під час засідання секретарем Комісії ведеться протокол, у якому зазначаються: дата проведення засідання; найменування та склад органу, що розглядає земельний спір; номер справи і найменування сторін земельного спору; відомості про явку на засідання Комісії та членів Комісії, сторін земельного спору або про причини їх неявки; усні заяви і клопотання сторін; відомості про роз’яснення сторонам земельного спору їх прав та обов’язків.

      4.10. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право ознайомлюватися з протоколом засідання Комісії, подавати письмові зауваження до його змісту.                                                                                юю4.11. Засідання  Комісії  є  правомочним,  якщо  у  ньому  бере  участь  не  менше  2/3 членів Комісії від її загального складу.
       4.12. Комісія має право:

 

·         одержувати в установленому законодавством порядку від виконавчого комітету Митлашівської сільської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та господарювання документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для роботи Комісії;

·         для розгляду земельних спорів залучати експертів, фахівців, спеціалістів підприємств, організацій, служб та установ;

·         здійснювати комісійний виїзд, для перевірки фактів порушення меж земельних ділянок на місцевості;

·         у разі необхідності проведення обмірів земельних ділянок до роботи Комісії залучати, за рахунок зацікавленої особи, спеціалістів землевпорядних організацій, що відповідають вимогам чинного законодавства.  

                                                                                         

           4.13. Сторони мають право:

 

·         брати участь у розгляді земельного спору;

·         ознайомлюватися  з  матеріалами справи щодо розгляду та вирішення земельного спору,  робити з них виписки;

·         подавати документи та інші докази на підтвердження своєї позиції щодо земельного спору;

·         порушувати клопотання;

·         давати усні і письмові пояснення;

·         забезпечувати проти клопотань та доказів іншої сторони;

·         одержати копію рішення щодо земельного спору;

·         у разі незгоди з цим рішенням оскаржити його.

 

          4.14. Сторони зобов’язані:

 

·         добросовісно здійснювати свої права, виконувати свої обов’язки;

·         на підтвердження своїх вимог або заперечень надавати усі наявні у них докази або повідомляти про них під час розгляду спору;

·         довести ті обставини, на які вони посилаються, як на підставу своїх вимог і заперечень;

·         повідомляти Комісію про причини неявки на її засідання, у разі неповідомлення про причини неявки вважається, що сторона (сторони) не з’явилися без поважних причин.

 

         4.15. Вирішення спорів щодо меж земельних ділянок здійснюється на підставі відомостей державного земельного кадастру та іншої документації.
         4.16. Доказами при розгляді земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення зацікавлених сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення спору.
        4.17. У випадку виявлення правопорушень, відповідальність за які передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення та розгляд яких підвідомчий адміністративній комісії при виконавчому комітеті Митлашівської сільської ради, Комісія  має право повідомити виконком сільської ради про факт виявлення правопорушення та його зміст.

      4.18. Засідання Комісії проводиться у разі необхідності та за наявності заяв про розгляд та вирішення земельного спору та відповідних ( достатніх для вирішення спору) документів.
           4.19. Не підлягають повторному розгляду протягом року земельні спори між одними і тими самими сторонами і з тих самих підстав, щодо яких Комісією вже прийнято рішення.
      4.20. Організація роботи та підготовка матеріалів на розгляд Комісією здійснюються виконавчим комітетом сільської ради.

 

 5. Прийняття, виконання та оскарження рішення про з розгляду земельного спору

 

        5.1. За результатами розгляду Комісією приймається рішення, яке відображається у протоколі засідання Комісії.
     5.2. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні. У разі рівної кількості протилежних голосів голос голови Комісії вважається вирішальним.
         5.3. Рішення підписується головою Комісії ( у разі його відсутності – заступником голови Комісії) та секретарем Комісії та у 5-денний термін передається сторонам.

    5.4. За результатами розгляду земельного спору, на підставі протоколу засідання Комісії ( як варіант – рішення або висновку Комісії) готується та виноситься на розгляд виконавчого комітету Митлашівської сільської ради відповідний проект рішення.   
     5.5. Виконавчий комітет Митлашівської сільської ради приймає рішення за результатами розгляду земельного спору, яке повинне містити такі дані:

 

·         найменування органу, що прийняв рішення, номер справи, дата прийняття рішення, найменування сторін;

·         зміст заяви про вирішення спору, причини виникнення спору, пояснення та клопотання сторін, документи і матеріали, представлені сторонами, докази, на підставі яких прийнято рішення;

·         обставини справи, встановлені Комісією з розгляду та вирішення земельних спорів;

·         інформацію про результати вирішення земельного спору по суті та порядок його виконання.

 

          5.6. На засідання виконавчого комітету сільської ради можуть бути запрошені сторони земельного спору.

    5.7. Рішення про розгляд та вирішення земельного спору викладається в письмовій формі та містить:

 

·         відомості про час та місце прийняття рішення щодо земельного спору;

·         найменування органу, що прийняв рішення;

·         прізвища та ініціали голови, секретаря та членів Комісії;

·         прізвища та ініціали сторін земельного спору;

·         зміст вимог заявника;

·         пояснення сторін, які брали участь у земельному спорі, інші докази, досліджені Комісією;

·         посилання на нормативно – правові акти, на підставі яких розглянуто та вирішено земельний спір;

·         суть рішення щодо земельного спору, порядок його виконання та оскарження.

 

           5.8. Рішення виконавчого комітету Митлашівської сільської ради про результати розгляду та вирішення земельного спору набуває чинності з моменту його прийняття.

           5.9. У разі незгоди сторін з рішенням виконавчого комітету про результати розгляду та вирішення земельного спору воно може бути оскаржено в судовому порядку.
           5.10. Виконання рішення щодо земельних спорів здійснюється виконавчим комітетом Митлашівської сільської ради в межах повноважень, наданих діючим законодавством України.
           5.11. Виконання рішення щодо земельного спору не звільняє порушника від відшкодування збитків або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва внаслідок порушення земельного законодавства.

           5.12. Виконання рішення щодо земельних спорів може бути призупинено або його термін може бути продовжений органом, що його прийняв або судом.

           5.13. Матеріали щодо вирішення земельного спору зберігаються у виконкомі сільської ради протягом трьох років.

 

 6. Заключні положення

 

           6.1. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.


 

                                                                                         Додаток 1

                 до Порядку розгляду та вирішення

              земельних спорів в межах населених

 пунктів Митлашівської сільської ради

 

 

Сільському голові

Митлашівської сільської ради
М. О. Скирді
 

___________________________________

(ПІБ заявника та його представника)

___________________________________

(адреса та № телефону)

___________________________________

___________________________________
(реквізити документу, що визначає повноваження 
представника заявника)Заява


      Відповідно до ч.3 ст.158 Земельного кодексу України, прошу вирішити земельний спір, який виник між мною: ____________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                             (ПІБ)

та ___________________________________________________________________________________,________________________________________

(ПІБ іншої сторони спору)

посилаючись на наступне: ____________________________________________________________________________________________________________________________

(повний виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги)

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Доказами, що підтверджують вищевикладені обставини є: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Враховуючи вищенаведене, прошу: ______________________________________________________________

(повний зміст вимог)

____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________


До заяви додаю: 
- копія паспорта заявника та його представника або іншого документу, що посвідчує особу, завірена особистим підписом заявника та його представника (відповідно);
- копія документу, який підтверджує повноваження представника заявника, завірена особистим підписом представника заявника; 
- копія документу, що посвідчує право на земельну ділянку, завірена особистим підписом заявника;
- кадастровий план земельної ділянки із відображенням зон обмежень (обтяжень) прав на земельну ділянку та наявних земельних сервітутів (за наявності);
- порівняльний план із відображенням меж, кількісних характеристик земельної ділянки;
- копії документів, що підтверджують зміни, які відбулися у правовому режимі земельної ділянки;
- копія витягу із Реєстру прав власності на нерухоме майно, завірена особистим підписом заявника;
- копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, завірені особистим підписом заявника;
- копії матеріалів з технічної інвентаризації нерухомого майна (копії технічних паспортів) завірені особистим підписом заявника;
- копії рішень органів місцевого самоврядування або судових органів щодо вирішення земельних спорів, якщо такі мали місце.
 

        «____» __________ 20___ року                                                 ____________________ 
                                                                              (підпис заявника/представника) (ПІБ заявника/представника) 

                        МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

        ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ    

                                  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

25 квітня 2014 року            с. Митлашівка                                               №28                           

Про заходи щодо пожежної безпеки

на території Митлашівської сільської

ради на 2014 рік.

         

         Відповідно до ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про пожежну безпеку», згідно Постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження порядку функціонування добровільної пожежної охорони» від 17.07.2013 року №154 та рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Драбівської райдержадміністрації протокол №18 від 15.11.2013 року, з метою запобігання виникнення пожеж та їх розповсюдження на населені пункти, лісові насадження, забезпечення охорони здоров’я і життя людей, збереження матеріальних цінностей та території сільської ради виконавчий комітет сільської ради   в и р і ш и в :

 

1.    Створити добровільне пожежне формування на території  Митлашівської сільської ради ( склад згідно з додатком 1 ).

2.   Затвердити Положення  про добровільне пожежне формування   на території Митлашівської сільської ради (додатком 2 ).

3. Затвердити Порядок функціонування добровільного пожежного формування на території Митлашівської сільської ради ( додатком 3 ).

4.   Затвердити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на території Митлашівської сільської ради ( далі - Заходи ).

5.    Попередити керівників підприємств, установ, організацій, фермерів, що спалювання сухої трави, стерні, сміття в літній період заборонено. За вчинення пожежі винні особи будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

6. Попередити населення територіальних громад сіл Митлашівка, Олімпіадівка та Козаче, що спалювання сміття заборонено.

7.    Секретарю сільської ради Пісній А.І. довести дане рішення до керівників підприємств, установ, фермерів, населення сільської ради.

8.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

               Сільський голова ____________________М.О. Скирда

                                                                                                           

 

Додаток 1 до                                                                                                                                                  

                                                                      рішення  виконкому                

                                                                      Митлашівської сільської ради

                                                                      від  25.04. 2014 року № 28

 

 

                                                                                                     

СКЛАД

 

добровільного  пожежного  формування  на  території  Митлашівської  сільської  ради

 

 

 

Начальник    добровільного  пожежного  формування:

 

                        Скирда  Микола  Олександрович  -  сільський  голова

 

 

Члени    добровільного  пожежного  формування:

 

 

                         Пучка  Федір  Васильович – приватний  підприємець

                    

                         Пісний  Михайло  Васильович - тракторист

 

                         Божко  Олександр  Борисович - тракторист

 

                         Перепеляк  Василь  Григорович – тракторист

 

                         Правда  Олександр  Олексійович – водій

 

                         Киряш  Анатолій  Олексійович – тимчасово  непрацюючий

 

                         Мошта  Микола  Петрович – тракторист

 

                         Мошта  Сергій  Миколайович – охоронник  ТОВ  ЗК  « Хорс»

 

Секретар                                     А. І. Пісна

 

                                                                                                                 Додаток 2 до         

                                                                      рішення  виконкому                

                                                                      Митлашівської сільської ради

                                                                      від  25.04. 2014 року № 28

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  добровільне  пожежне  формування  на  території  Митлашівської  сільської  ради.

І. Загальні положення :                                

          1. Добровільне  пожежне  формування  на  території  Митлашівської  сільської ради (надалі ДПФ) створено відповідно до ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про пожежну безпеку», згідно Постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження порядку функціонування добровільної пожежної охорони» від 17.07.2013 року №154 та рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Драбівської райдержадміністрації протокол №18 від 15.11.2013 року, з метою запобігання виникнення пожеж та їх розповсюдження на населені пункти, лісові насадження, забезпечення охорони здоров’я і життя людей, збереження матеріальних цінностей та території сільської ради  на  базі спільної  власності сіл  сільської  ради.

      1.1.Засновниками ДПФ є сільська рада.

      1.2.ДПФ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної ради, Указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями Драбівської районної ради, розпорядженнями районної державної адміністрації, рішеннями сільської ради.

       1.3.Правовою основою діяльності ДПФ є Закон України "Про пожежну безпеку".

       1.4.У своїй діяльності ДПФ тісно взаємодіє з місцевою державною службою пожежної охорони та іншими галузевими службами району .

II. Основні завдання ДПФ:

          2.Основними завданнями ДПФ є :

       2.1.Гасіння пожеж, рятування людей на пожежах, ДТП та надання допомоги спеціалізованим службам району у ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.

       2.2.Проведення навчання з населенням правилам пожежної безпеки в побуті та на виробництві.

       2.3.Контроль за додержанням і виконанням керівниками об'єктів та громадянами в приватних оселях та дачних будинках населеного пункту вимог правил пожежної безпеки.

       2.4.Утримання в постійній бойовій готовності пожежної техніки та обладнання місцевої сільської пожежної команди.

       2.5.Здійснює матеріально-технічне забезпечення, ремонт пожежних депо, пожежної техніки і засобів зв'язку протипожежного устаткування ДПФ .

       2.6.Контролює організацію служби чергових змін ДПФ та гасіння пожеж, ведення службової документації згідно нормативних актів щодо державної пожежної охорони.

       2.7.Розробляє та погоджує з керівництвом місцевої державної пожежної охорони функціональні обов'язки працівників ДПФ, інструкції, положення та інші необхідні службові документи.

       2.8. Державна пожежна охорона надає теоретичну допомогу ДПФ у проведенні ремонту пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання та в проведенні першонавчальної і послідуючої підготовки працівників ДПФ .

       2.9.ДПФ є одночасно невоєнізованим протипожежним формуванням протипожежної служби цивільної оборони населеного пункту.

       2.10.Забороняється залучати особовий склад ДПФ для виконання завдань, не передбачених Законом України "Про пожежну безпеку".

III. Фінансове та матеріальне забезпечення ДПФ :

         3.Фінансування та матеріально-технічне забезпечення ДПФ здійснюється згідно ст. 27 Закону України "Про пожежну безпеку" та ст. 91 Бюджетного Кодексу України за рахунок коштів щорічного місцевого бюджету сільської ради, а також за рахунок пожертвувань юридичних та фізичних осіб .

       3.1.Кошторис фінансування витрат на утримання ДПФ розробляється, розглядається і затверджується сільською радою та включає в себе:

       3.1.1.Утримання пожежних депо (ремонт приміщень, опалення, освітлення, телефонний та радіо зв'язок ,тощо), благоустрій їх територій.

       3.1.2.Експлуатацію пожежної техніки та обладнання (ремонт, технічне обслуговування, придбання ПММ і т. п.).

        3.1.3.Розмір та умови виплати винагороди членам добровільного пожежного формування   відповідно до частини 3 статті 126 Кодексу цивільного захисту України.

        3.1.4.Придбання обмундирування, спецодягу, меблів, інвентарю, канцелярського приладдя.

        3.1.5.Страхування членів ДПФ від нещасних випадків.

IV. Структура ДПФ :

        4.1.ДПФ відноситься до спільної комунальної власності територіальної громади сіл  Митлашівка,  Олімпіадівка  та  Козаче.

        4.2.ДПФ має чисельність із розрахунку 5-9 чоловік   відповідно до Положення .

        4.3.ДПФ формуються на базі діючих та відновлювальних СПК та на основі об'єднання фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів організацій, підприємств, установ та об'єктів незалежно від форм власності, розташованих на території населених пунктів  сільської ради по зоні обслуговування ДПФ .

        4.4.Керівництво ДПФ здійснює сільський голова, який призначає і звільняє своїм розпорядженням членів ДПФ та рішенням сесії сільської ради начальника ДПФ у відповідності з трудовим Законодавством.

        4.4.1.Начальник ДПФ призначається і звільняється по узгодженню з начальником місцевої державної пожежної охорони .

V. Контроль за діяльністю ДПФ :

         5.Діяльність ДПФ контролюється уповноваженими на це державними органами в установленому законом порядку, а з питань організації несення служби, пожежно- профілактичної роботи - місцевою державною пожежною охороною .

VI. Ліквідація ДПФ :

         6.ДПФ ліквідується по рішенню сесії сільської ради з узгодженням місцевої державної пожежної охорони.

 

 

 

                       Секретар                      Пісна А.І.                                              

                                                      

                                                                                    Додаток 4  до                                                                              рішення  виконкому                

                                                                      Митлашівської сільської ради

                                                                      від  25.04. 2014 року № 28

 

                                                        З А Х О Д И

         щодо пожежної безпеки на території Митлашівської сільської ради

                                                    на 2014 рік

 

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

1.

 Активізувати інформування населення про необхідні дії, спрямовані на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж

Постійно

Сільський голова, депутати, члени виконавчого комітету

2. 

Переглянути та у разі потреби,  внести зміни, доповнення до положень, інструкцій , інших нормативних актів, що діють у межах території сільської ради, здійснювати постійний контроль за їх додержанням.

До 10.05.2014

Пісна А.І. – секретар сільської

3.

 Організувати навчання працівників сільської ради, бюджетних установ правилам пожежної безпеки та пропаганди заходів щодо їх забезпечення.

До 01.06.2014

Сільський голова

4.

 Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту.

Постійно

Сільський голова

5.

 Провести заняття з керівниками бюджетних установ на тему «Заходи пожежної безпеки при експлуатації приладів опалення»

Жовтень

Пісна А.І. – секретар сільської

6.

 Провести заняття з депутатами сільської ради, членами виконавчого комітету «Протипожежні вимоги до житлових будинків»

Вересень

Сільський голова

7.

 Обладнати інформаційні стенди в приміщеннях бюджетних установ та приміщенні сільської ради щодо запобігання виникнення пожеж.

До 15.05.2014

Керівники бюджетних установ

8.

   Установлення обмеження та відвідування лісів населенням, заборони, обмеження проведення певних видів робіт та окремих лісових ділянках в період пожежної безпеки.

Липень - серпень

Депутати сільської ради

9

Вжиття заходів щодо недопущення випалювання стерні, бур’янів, смітників, тощо

Червень - жовтень

Керівники сільськогосподарських підприємств

10

В разі виникнення пожежі на території сільської ради організувати підвезення води:         с. Митлашівка:                                     - ТОВ « Продсільпром» - трактор Т- 150 ( бочка на 10м3), тракторист Жолоб А. М.;               - Божко О. Б. - трактор МТЗ-80 ( бочка на 3м3);                                 - ФГ « Тіко» - автомобіль  КамАЗ ( бочка на 5м3).                                с. Олімпіадівка:                              - Мошта С. М. – трактор ЮМЗ – 6 ( бочка на 3м3);                           - Мошта М.П. – трактор МТЗ – 82 ( бочка на 3м3).                             с. Козаче:                                         - ПП Пучка Ф. В. – автомобіль ГАЗ – 53 ( бочка на 4м3).

При   необхідності

Сільський голова

 

 

 

               Секретар  виконкому                                         А. І. Пісна

 

                                                                                                                                                          Додаток 3 до                  

                                                                  рішення  виконкому                

                                                                      Митлашівської сільської ради

                                                                      від  25.04. 2014 року № 28

 

                                                                ПОРЯДОК

функціонування добровільного пожежного формування  на  території  Митлашівської  сільської  ради

 

1. Добровільна пожежна охорона створюється з метою здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння і забезпечується  добровільними пожежними  формуваннями .

2. Добровільні пожежні формування для забезпечення добровільної пожежної охорони суб’єктів господарювання утворюються за рішенням керівника суб’єкту господарювання з числа його працівників.

Добровільні пожежні  формування для забезпечення добровільної пожежної охорони населених пунктів утворюються органами місцевого самоврядування з числа громадян, які проживають у зазначеному населеному пункті.

3. Порядок забезпеченнядобровільногопожежного формування, права та обов’язки осіб, які є членами добровільногопожежного формування, визначається положенням про добровільне пожежне формування, що затверджується керівником суб’єкта господарювання, органом місцевого самоврядування, що його утворили, за погодженням з територіальним органом ДСНС.

4. Добровільні пожежні формування добровільної пожежної охорони у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Порядком, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, наказами Міноборони, ДСНС, а також наказами керівника суб’єкта господарювання та органу місцевого самоврядування, якими створено  добровільне пожежне формування.

5.Добровільні пожежні формування можуть утворюватися незалежно від функціонування підрозділів державної, відомчої чи місцевої пожежної охорони.

6. Основним завданням добровільних пожежних формувань є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

7. Добровільні пожежні  формування відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить заходи із запобігання виникненню пожеж;

2) контролює дотримання вимог пожежної безпеки, спільно з територіальними органами ДСНС бере участь у проведенні перевірок протипожежного стану об'єктів;

3) здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію людей та матеріальних цінностей, вживає заходів для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема спільно з державною, відомчою та місцевою пожежною охороною;

4) вживає заходів для постійного підтримання своєї готовності;

5) інформує територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог пожежної безпеки;

6) проводить роз’яснювальну роботу серед працівників підприємств, установ, організацій та громадян щодо дотримання вимог пожежної безпеки, проводить підбір осіб, які бажають стати членами добровільного  пожежного  формування;

7) вносить керівникам суб’єктів господарювання та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань забезпечення пожежної безпеки;

8) бере участь:

у проведенні оглядів-конкурсів протипожежного стану;

спільно з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними організаціями у заходах з утворення та організації роботи дружин юних пожежних;

9) здійснює інші функції, передбачені  актами  законодавства.

8. Добровільні пожежні  формування добровільної пожежної охорони створюються, як:

пожежна дружина - підрозділ, забезпечений пожежними мотопомпами та/або первинними засобами пожежогасіння.

9. Керівник суб’єкта господарювання, органу місцевого самоврядування за погодженням з територіальним органом ДСНС визначає категорію пожежної дружини , з урахуванням таких критеріїв:

1) пожежна дружина:

першої категорії - забезпечується пожежними мотопомпами та первинними засобами пожежогасіння;

другої категорії - забезпечується первинними засобами пожежогасіння.

10.Добровільне  пожежне  формування очолює начальник, якого призначає і звільняє керівник суб’єкта господарювання, органу місцевого самоврядування за пропозицією загальних зборів членів  пожежного  формування .

11. Начальник здійснює керівництво добровільним  пожежним формуванням  та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

12. Членомдобровільного пожежного формування на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 18-річного віку і спроможна за своїми якостями та станом здоров'я виконувати покладені на неї обов'язки.

13. Залучати членів добровільного пожежного формування та використовувати закріплену за ними  техніку до виконання завдань, не передбачених цим Порядком, забороняється.

14. Протоколи про порушення вимог пожежної безпеки складаються членамидобровільного пожежного формування в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 частини другої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

15. Фінансування і матеріально-технічне забезпеченнядобровільного пожежного формування здійснюється за рахунок членських внесків, дотацій, прибутку від власної господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань громадян і юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Приміщення, засоби зв'язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, членські внески, плата за послуги тощо) для забезпечення діяльностідобровільного пожежного формування, підлягають обліку та використанню згідно з актами законодавства.

16. Членидобровільного пожежного формування  підлягають обов’язковому особистому страхуванню відповідно до Закону України «Про страхування».

17. Розмір та умови виплати винагороди членамдобровільного пожежного формування  встановлюються відповідно до частини 3 статті 126 Кодексу цивільного захисту України.

            18. Контроль за діяльністю добровільного пожежного формуванняздійснює керівник суб’єкта господарювання, орган місцевого самоврядування та територіальний орган ДСНС України.

 

 

                     Секретар                           А.І. Пісна

 

 

                                         

 

                

 

 

                                          

 

                     МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

 23 січня 2015   року         с. Митлашівка                            №42-01/УІ

 

Про підсумки виконання

сільського бюджету за   2014 рік.

 

                        

 

             Відповідно ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України  сесія сільської ради 

                                  в и р і ш и л а :

 

1.     Звіт про виконання сільського бюджету за 2014 рік поданий виконавчим комітетом сільської ради по доходах –1167847,93 грн.    по видатках -   1011084,38 грн. затвердити.

 

2.     Виконкому сільської ради ретельно проаналізувати недоліки невиконання деяких статей бюджету сільської ради та вжити заходів при виконанні бюджету в І кварталі 2015 року, мобілізуючи всі наявні джерела наповнення бюджету. 

 

3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова ______________________________М.О. Скирда

          

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                     МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

 23 січня 2015  року            с. Митлашівка                                          №42-02/УІ

Про  місцеві податки

і зборина 2015 рік»

  

Відповідно пункту 24,28статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  розділів XII, XІУ Податкового кодексу України, Закону України №71-УІІІ від 28.12.2014 року«Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, щодо податкової реформи»,  з метою забезпечення надходжень до сільського бюджету 2015 року,  сесія сільської ради 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визнати рішення сесії сільської ради від 14.07.2014 № 37-02/УІ «Про місцеві податки і збори» таким, що втратило чинність

2. Встановити з 01 січня 2015 року такі місцеві податки і збори:

     1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

     2)  єдиний податок.     

3.  Затвердити Положення про місцеві податки і збори в новій редакції (додатки 1,2);

4. Положення про місцеві податки і збори вступає в дію з 01.01.2015 року.

 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  планово – бюджетну комісію.

 

 

 

Сільський голова                                                           М.О.Скирда                   

 

 

 

 

  Додаток 1 до

   рішення сесії сільської ради

від 23.01.2015 №42-2/УІ

 

                                                        Положення

           про  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

1.      Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється

на підставі ст.266 Податкового кодексу України.

 

2.      Платники податку.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2.  Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

г) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

д) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

е) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

є) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3.База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

 

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

- об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

6. Ставка податку.

 

На 2015 рік ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, визначені пунктом 266.5.1. пункту 265.5 статті 265 цього Кодексу, не можуть перевищувати 1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об'єктів нежитлової нерухомості.

Ставки податку на об’єкти житлової нерухомості для фізичних та юридичних  осіб встановлюютьсяв розмірі:

а)  0 відсотка   для житлових будинків площа яких  більше 120 кв. м;

б) 0 відсоток для нежитлової нерухомості;

в) 0.1 відсоток для нежитлової нерухомості призначених для комерційних використань.

 

7. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом Драбівським відділенням Золотоніської ОДПІ за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

 

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1.У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

10. Порядок сплати податку.

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.

 

11. Строки сплати податку.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій

 

 

 

Секретар ____________________А.І.Пісна

 

 

 


                                                                                                  Додаток 2

                                                                                                 до рішення сесії

                                                                                                Митлашівської  сільської ради

                                                                                                від 23.01.2015  № 42 - 2/ VІ

                                              П о л о ж е н н я

                     про порядок нарахування та  сплати єдиного податку

 

         Єдиний податок це обов’язковий місцевий податок, визначений згідно статті 291 Податкового кодексу України зі змінами від 28.12.2014 року

 

І. Загальні положенняспрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (стаття 291)                                                                                                                                                                               

     1. У цій статті (291) встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування,  обліку  та  звітності,  а  також справляння єдиного податку.
     2. Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності - особливий механізм справляння податків  і  зборів,  що  встановлює заміну сплати  окремих  податків і   зборів на сплату єдиного податку  з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
     3. Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,  якщо така особа відповідає вимогам  та  реєструється платником єдиного податку.

     4. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

               1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

              2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

               - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

               - обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

            Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

                3) третя група - фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

               

ІІ. Ставки єдиного податку (стаття 293)

              1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до   розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі-мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
              2. Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються сільськими,  селищними  та  міськими  радами  для  фізичних осіб-підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:                                  - для першої групи платників єдиного податку - у межах  до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
 -  для другої групи платників єдиного податку - у межах  до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

№ З/П

КЕВД

Вид діяльності

Ставка податку у % від мінімальної  зарплати станом на 01.01.2015р.

1

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

10

2

01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

10

3

01.47

Розведення свійської птиці

10

4

01.50

Змішане сільське господарство

10

5

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

7

6

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

7

7

02.20

Лісозаготівлі

20

8

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

20

9

10.12

Виробництво м'яса свійської птиці

10

10

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

15

11

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

15

12

13.30

Оздоблення текстильних виробів

7

13

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

7

14

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

20

15

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

20

16

16.29

Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

20

 

17.29

Виробництво інших виробів з паперу та картону

20

17

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг

10

18

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

20

19

23.61

Виготовленнявиробів із бетону для будівництва

20

20

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

20

21

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

20

22

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

10

23

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

20

24

31.02

Виробництво кухонних меблів

20

25

31.09

Виробництво інших меблів

20

 

32.99

Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

20

26

33.11

 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

20

27

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

20

28

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

10

29

33.14

 Ремонт і технічне обслуговування  електричного устаткування

20

30

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

15

31

42.11

Будівництво доріг  і автострад

20

32

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

20

33

43.21

Електромонтажні роботи

20

34

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

20

35

43.31

Штукатурні роботи

10

36

43.32

Установлення столярних виробів

10

37

43.34

Малярні роботи та скління

10

38

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

 

15

39

43.91

Покрівельні роботи

10

40

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

10

41

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

20

 

45.32

 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

20

42

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

20

43

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

20

44

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 

20

45

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

20

46

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

20

47

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

20

48

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

20

49

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

20

50

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

20

51

47.24

Роздрібна торгівля  хлібобулочними виробами,  борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

20

52

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

20

 

47.30

Роздрібна торгівля пальним

20

53

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і  програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

20

 

47.43

 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

20

54

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

20

55

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

20

56

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

20

57

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

20

58

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

20

59

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

20

60

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

20

61

47.72

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

20

62

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

20

63

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами  та  туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

10

64

47.76

Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

20

65

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

20

66

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10

67

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

68

47.91

 

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення абочерез мережу Інтернет

15

69

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

10

70

49.32

Надання послуг таксі

10

71

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

20

72

49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

20

73

52.29

Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

20

74

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

20

75

56.21

Постачання готових страв для подій

20

76

56.29

Постачання інших готових страв

20

77

62.01

Комп'ютерне програмування

20

78

62.02

Консультування з питань інформатизації

20

79

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

20

80

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і  комп'ютерних систем

20

81

68.31

Агентства  нерухомості

20

82

69.10

Діяльність у сфері права

10

83

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

20

84

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

20

85

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

7

86

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

87

75.00

Ветеринарна діяльність

20

88

77.11

Надання в орендуавтомобілів і легкових автотранспортних засобів

20

89

78.10

Діяльність  агентств працевлаштування

20

90

81.29

Інші види діяльності з прибирання

7

91

81.30

Надання ландшафтних послуг

7

92

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

10

93

85.53

Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів

10

94

86.21

Загальна медична практика

7

95

86.23

Стоматологічна практика

20

96

91.01

Функціонуваннябібліотек і архівів

10

97

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

10

98

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10

99

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

7

100

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

7

101

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

7

102

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10

103

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

104

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10

105

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10

106

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

10

107

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

10

 

 

              Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

-ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотки, може бути обрана:

        а) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу;

             Уразі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотки (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

                                          

ІІІ. Податковий (звітний) період (294)           

           Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

            Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

            Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

            Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників — період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

            Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, — період з початку року до їх фактичного припинення.

            Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

             Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

 

ІV. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку(295)

 Сплата єдиного податку платниками першої – третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

 У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

            У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

 

 

 

        Секретар сільської ради                                          А.І.Пісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                     МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

 23 січня 2015   року         с. Митлашівка                            №42-03/VІ

Про ставки земельного

податку на 2015 рік.

                Керуючись Законом України від 28.12.2014 року №71-VІІІ «Про внесення змін до податкового кодексу України  щодо податкової реформи», ст.26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” та згідно нормативної грошової оцінки земель сіл Митлашівка Олімпіадівка та Козаче  виготовленої державним підприємством „Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” , затвердженою рішенням сільської ради № 11-4VІ від 05.10.2011 року   Митлашівська  сільська рада     ВИРІШИЛА  :

1.     Встановити  ставку  земельного  податку  на  2015 рік  в  слідуючих  розмірах з урахуванням коефіцієнта 1,249:

 по  житловому  фонду  в  розрізі  економіко - 

                планувальних  зон:

                І     -     83,78 грн. за 1 га.

                ІІ    -     65,99 грн. за 1 га.

                    ІІІ    -     58,57 грн. за 1 га.

                    ІУ    -    51,67грн. за 1 га

               б)  по  ріллі  агропромислових  груп :

                       53д    -      41,83 грн.  за 1 га.

                       55д/г    -    36,05 грн. за 1га.

                       56д/г   -     27,68 грн.  за 1 га.

                       209 д  -     16,10 грн.  за 1 га.

                       133д    -     32,19 грн. за 1га.

                       153      -     27,04 грн.  за 1 га.

                в)  по багаторічних  насадженнях :

                             8,99 грн.  за 1га.               

                г)  по  сіножатях :

                             8,94грн. за  1 га.

                д)  комерційного  призначення

                             6544,76 грн.  за 1 га. 

2.  Звільнити від сплати податку   бюджетні установи Митлашівської  сільської ради згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  планово- бюджетну комісію та спеціаліста   сільської   ради П'янову О.Г.  

      

Сільський голова                                                                           М.О.Скирда

 

                                                                                        Додаток

                                                                                    до рішення сесії

                                                                                    Митлашівської  сільської ради

                                                                                    від 23.01.2015  № 42 - 3/ VІ

 

 

 

 

 

п/п

Назва підприємства, установи

Площа (га)

1

Митлашівський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-днз»

2,00

 

2

Адмінприміщення сільської ради, Митлашівський сільський будинок культури

0,80

 

 

3

Олімпіадівський дошкільний навчальний заклад « Малятко»

0,60

 

 

4

Олімпіадівський сілький клуб, бібліотека

1,00

 

5

Олімпіадівський ФП

0,10

 

 

 

 

Секретар сільської ради                             А.І.Пісна

 

 

 

 

                                           

 

                     МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

23 січня   2015  року           с. Митлашівка                                           №42-05/VІ

                              

     Про  затвердження  акцизного збору

з   роздрібної торгівлі  на території

Митлашівської сільської ради на 2015 рік.

 

 

         Відповідно до п.23 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Закону України від 28.12.2014 №1578 « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)» та з метою забезпечення надходжень до бюджету  Митлашівської  сільської ради  сесія сільської ради

 

                                       Вирішила:

1. Платниками податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізовують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків такі підакцизні товари: пиво (з 1 липня 2015 року буде віднесено до алкогольних напоїв), алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари зазначені у пункті 215.3.4. пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, зокрема нафтопродукти, на сам перед бензин та дизельне паливо, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ.

2. Встановити ставку податку  п’ять відсотків від вартості (з податком на додану вартість).

З.  Акцизний податок сплачується за місцем здійснення реалізації таких товарів до бюджету Митлашівської сільської ради

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію та головного бухгалтера.

 

 

Сільський голова _____________________М.О. Скирда

 

 

                                         

 

                     МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

 23 січня 2015 року         с. Митлашівка                                                №42-06/УІ

 

    Про встановлення розміру  батьківської плати 

за харчування дітей  в    дошкільному

навчальному закладі «Малятко» на 2015 рік

          Відповідно до статей 26,32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»,   наказу Міністерства освіти і науки  України від 21.11.2002  № 667 «Про  затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»сільська  рада    ви р і ш и л а: 

                

         1.      Встановити плату батьків або осіб, які їх заміняють за харчування дітей дошкільного віку в Олімпіадівському  дошкільному навчальному закладі «Малятко»   в розмірі   6 гривень, що складає 40  відсотків від вартості харчування дитини на день,     та проводити доплату з  сільського   бюджету в розмірі 9 гривень 00 копійок на харчування дитини в день.               

              

 2.   Встановити знижки з плати  за харчування дитини  на 50  відсотків для

батьків,   які мають троє і більше дітей:

- гр. Просяник Світлани Олександрівни – одна дитини;

- гр. Крошко Віри Іванівни – чотири дитини;

- гр. Шабатіної Ольги  Миколаївни – одна  дитина;

- гр. Кучеренко Світлани Віталіївни – дві дитини.

               

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово- бюджетну комісію.

 

Сільський голова ____________________________М.О. Скирда